Národní parky České republiky


PageRank

Interaktivní mapa

NP Šumava NP Podyjí NP Krkonoše NP České Švýcarsko

Národní park je rozsáhlé území cenné z přírodní ch hledisek; jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, s převahou přirozený ch nebo lidskou činností jen málo ovlivněných ekosystémů, s mimořádným vědecký m a výchovným významem. Jeho využívání směřuje k zachování či ke zlepš ení přírodních poměrů a je v souladu s jeho vědeckým a výchovným posláním. Veškeré činnosti prováděné v NP jsou odstupňovány podle jednotlivých zón. Pobyt osob se řídí návštěvním řádem. – Na území ČR jsou čtyři ná rodní parky (Šumava, Krkonoše, Podyjí, České Švýcarsko). NP se vyhlašují zá konem.

Název

Charakteristika

Rok vyhlášení

Výměra

Krkonošský NP

nejvyšší horstvo ČR, glaciální jevy (kary, morény apod.), významné horské geobiocenózy s řadou endemitů; silné poškození exhalacemi

1963 (1991)

36 200 ha

NP Podyjí

kaňonovité údolí Dyje s významnými teplomilnými geobiocenózami; významná archeologická naleziště

1991

6 300 ha

NP Šumava

z původní CHKO Šumava (1963) prohlášena za NP nejcennější část; staré pohoří s glaciálními jezery, souvisle zalesněné; rozlehlá rašeliniště zv. luhy a slatě; reintrodukován rys ostrovid

1991

68 500 ha

NP České Švýcarsko

pískovcová pahorkatina na pravém břehu Labe na Děčínsku; skalní útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy

1999

7 900 ha